با مدد و توفیق الهی بعد از مطالعه ی فراوان و استفاده از مشاوره های اساتید و تجربه های دوستان هیئتی خود به پیش نویس اساسنامه ی هیئت روضه العباس رسیدیم.

تصویر چارت هیئت

که جهت استفاده سایر هیئت ها و مجموعه های فرهنگی می توانید آن را از اینجا دانلود کنید.