بعضی ها تاجرند نه مداح!!!

هر قشری خوب وبد دارد. در میان خواننده ها برخی ها را داریم که اینطوری فکر میکنند و میگویند ما کاری نداریم!ماشعرمان را میخوانیم و میرویم.میخواهند گریه کنند یا نکنند،ما پولمان را میگیریم و میرویم.چنین آدمی آمده داد و ستد کند.او به کمک دین نیامده. اوتاجر است،نه نوکر. منتها این راه را یاد گرفته تا راحت تر تجارت کند ولی نمیداند بن بست هم دارد.بعضی مداحی را یک مرکز اقتصادی و محل کسب درآمد میپندارند. استاد ما مرحوم نجفی میگفت:«اگر امام حسین (ع) را به پول نفروشید، حضرت قادر است شما را تامین کند». مداح باید بداند که    ابا عبد ا... میتواند زندگی اش اداره کند. پس نباید خودش را به پول بفروشد. مداحی که اهل امام حسین(ع) باشد زیر بار منت کسی نمیرود و میداند برخی پول های شبهه ناک اثر مستقیم بر نفس آن ها میگذارد.ما باید همیشه به درگاه الهی تضرع داشته و شکر گذار باشیم که خدا این منصب نوکری اهل بیت (ع) را بدون زحمت به ما ارزانی داشته و دعا کنیم. مبدا در اثر ناسپاسی و قدر نشناسی، دیگری را جایگزین ما کند. وظیفه اصلی ما یاری کردن دین خدا و زنده کردن امر اهل بیت است.