تمرین تقویت صدا :

1- نفسی عمیق بکشید . پس از پرشدن ریه کم کم هوا را به طوری خارج کنید که تولید صدا کند ، بعد دهان را ببندید و به خارج کردن هوا از بینی (چنانکه صدای ((می))شنیده شود ) بپردازید یعنی صدای ((می)) را ضمن خروج هوا ادا نمایید .

2- نفس عمیقی دیگری بکشید و مثل تمرین (1) هوا را بیرون دهید ، ولی با لب باز  که به جای حرف ((می)) حرف ((نی)) را ادا کنید . سپس تمرین 1 و 2 را به تناوب عمل نمایید و با بستن و باز کردن لب ((می و نی)) بگویید ، و سعی کنید که مرکز ارتعاشات را هم در سر ، حس نمایید .

3- تمرین (1و 2) را عینا با ادای حروف (( م ، ن ،م ، ن )) تکرار کنید و در عین تشکیل صدا در دهان ، طنین آن را در بینی ادامه دهید .

4- تمرین 3 (قبلی) را باتفاوت این که الفاظ (( ماه ،  ناه ،  ماه ،  ناه )) را ادا کنید عملی سازید .

5- تمرین (3) را با ادای الفاظ (( مین ، مان ، مین ، مان ، مون ، مین )) تکرار نمایید .