تمرین تقویت طنین صدا :

زبان و گلو و لبها را کاملا آزاد بگذارید و شعری را زمزمه کنید و کف دست را روی سر خود بگذارید تا ارتعاشات صوتی را در آنجا حس نمایید .

این حرکت را هم ،  با تنفس عمیق توأم سازید .

یک دفعه دیگر همان شعر را زمزمه کنید که به وسیله لمس استخوان وسط بینی با سبابه ، ارتعاشات را در بینی حس نمایید ((البته در اینجا زمزمه شما ، تو دماغی خواهد بود)).

دفعه چهارم ، سبابه را روی لبها ، بگذارید و همان شعر را زمزمه کنید ، بطوری که لبهایتان مرتعش گردد.

سپس هرچه ممکن است زمزمه راآهسته تر کنید ، و با گذاشتن کف دست روی سینه ، ارتعاشات را در آنجا حس کنید.

آنگاه تمام تمرینات فوق الذکر را یکجا عمل نمایید ، به این ترتیب که یک دست را روی سینه بگذارید و مشغول زمزمه شوید و دست دیگر را به نقاط مختلف سر (( که قبلا یاد شده )) حرکت دهید . بطوری که در سینه و هم در سایر جاها در آن واحد ، ارتعاشات را در یابید .

به یاد داشته باشید که خروج نفس را باید چنان آهسته عملی سازید که احساس نشود .