تمرین زیباسازی صدا :

جهت اینکه لبها روان و  قابل حرکت باشند کلماتی را از این  قبیل و با همین ترتیب ((من – تو -  تو من – من – او – او من – من ما – او ما – ما او – و .....)) با صراحت ، با دهان کاملا باز ، و دندانهای نمایان ، ادا کنید و تکرار نمایید .