روضه افراد ناباب را اهل میکند

امروز همه ی مردم با هر شکل و ظاهری به هبات می آیند. باید از این ظرفیت در شکل گیری سبک زندگی دینی بهره برد. آیت ا... العظمی مرعشی نجفی برای مجلس روضه ای جای دوری رفته بود در برگشت به یک آدم مست برخورد کرد. گفت کجا بودی آخوند؟ گفت رفته بودم روضه. گفت برای من هم چیزی می خوانی؟ گفت چه بخوانم؟ گفت روضه! گفت روضه جا و منبر میخواهد. گفت من خم میشوم بنشین پشت من و روضه بخوان. نشست و آقای مرعشی روضه خواند. مرد عرق خور گریه کرد. بعد گفت من با این حال بدم می آیم و میرسانمت تا کسی اذیتت نکند. بعد ها هم توبه کرد و درست شد. حالا من بگویم چرا این آدم عرق خور واین خانوم بی حجاب آمده مجلس مناجات و روضه؟ این خودش نوعی کفر است چرا که سفره جود و کرم خدا انتها ندارد. انشاء ا...  که با حضور در مجالس اهل بیت (ع) همه ما اصلاح شویم.