آیت الله حقشناس

آیت الله حقشناس (رحمه الله علیه)

اگر راده کنی که خودت راحفظ بکنی ؛ پروردگار هم در هنگام ارتکاب گناهان برای تو ایجاد مانع میکند.