چطور صدا را به مسافتی دور تر برسانیم ؟

((داد زدن )) لازم نیست ، درست ادا کردن و صراحت داشتن در ادای زیر و زبر حروف و شمرده و مقطع و اصولی تلفظ نمودن کلمات ، شرط اساسی در رساندن صدا به نقاط دورتر سالن سخنرانی است.

باید دهان را شیپوری به سمت مرکز مجلس متوجه کرد تا صدا خوب انعکاس یابد .

همیشه مقداری از نفس را در ریه ذخیره داشته باشید و در موقع نطق همه نفس را بیرون ندهید و آن را کنترل کنید ، بلکه آهسته آهسته بیرون دهید تا صدا هرچه بهتر و قشنگ تر ابلاغ شود.

گلو و چانه و لبها را راحت و آزاد نگاه دارید .