تمرینی برای آنکه  واضحتر حرف بزنید :

ابتدا با حرف لبی ((ب – پ – م ))

برای تلفظ اینها لبها را به هم فشار دهید و باشدت ، آنهارا در ضمن کلماتی ادا کنید .

بعد حروف میان کام و دندانی را با فشار و محکم ، تلفظ کنید (در ضمن کلمات) : ((ت – د – ن – ل – ز  ش – ج – چ – ک – گ)) .