تمرین خوب شدن صدا :

1- فک پایینی را  شل کنید ، بعد نفس های کوتاه و سریع از راه دهان بکشید ، و کم کم بر سرعت این نفس زدنها بیفزایید ، تا صدایی از برخورد نفسها به سقف دهان حاصل شود ( نه تنگی گلو به هنگام عبور نفس ) ودر واقع حجاب حاجز همانند تلمبه ای باید کار را صورت دهد.

2- بدن را شل کنید ، هوا را بدون فشار بر گلو  به داخل سینه آنقدر بکشانید که ریه ها به دنده ها و دیافراگم فشار آورد و سپس شمعی را که قبلا در پیش روی خود روشن داشته اید چنان فوت کنید که اصلا شعله شمع حرکت ننماید ، ولی هوای سینه خارج گردد