قرائتی

حاج آقا قرائتی زیبا فرمودند که تیر سه شعبه یعنی چه ؟

فرمودند: تیر سه شعبه همین کارهایی است که ما در کوچه و خیابان انجام میدهیم همین بد حجابی و رعایت نکردن ها است.

سه شعبه دارد ؛ یک شعبه اش این است که خودمان گناه کرده ایم

                        یک شعبه اش این است که دیگران را به گناه انداخته ایم

                        یک شعبه هم قلب امام زمان (عج) است که نشانه گرفتیم.