هیات ها باید به قرآن تو جه کنند

بارها گفته ام که شعرا،نوحه خونان،روضه خوانان، گویندگان وخطبا همه باید قرآنی فکر کنند باید دید چه کسی قرآن میخواند و چه کسی از قرآن پند میگیرد. شاید قرآنی که از رادیو تلویزیون عربستان سعودی پخش میشود بیشتر از هر جای دیگری باشد ولی کفرشان و کمکشان به آمریکایی ها، صهیونیست ها و به کلیه جبهه کفر از هر جای دیگر بیشتر است. ما میگوییم از سنت خارج نشویم و در روضه ها ونوحه ها بهترین باشیم ولی مسئله اینجاست که باید از قرآن با تفسیر شیعی درس بگیریم.